TOUPOS

Gói

Cài đặt riêng doanh nghiệp

Vô hạn Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

Mô-đun Crm

Mô-đun thiết yếu

Mô-đun sản xuất

Mô-đun danh mục sản phẩm

Mô-đun sửa chữa

990000.0000 / 1 Năm

DEMO

1 Địa điểm kinh doanh

5 Người dùng

100 Các sản phẩm

100 Hóa đơn

Mô-đun thiết yếu

30 Ngày dùng thử

Miễn phí cho 1 Tháng